Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Lòng vị tha

Ta có quyền được sống lương thiện

Đã làm người thì phải sống bằng trái tim có hiểu biết, có yêu thương, có giúp đỡ, có khoan dung, có tha thứ và vị tha. Chính vì thế ta không thể chọn con đường để trở thành kẻ ác.

Top