Bài học về Đạo

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: "Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?". Lão hòa thượng: "Đốn củi, gánh nước, nấu cơm".


Bài trước Bài học về sự tử tế

Hành giả hỏi: "Vậy đắc Đạo rồi thì sao?"

Lão hòa thượng: "Đốn củi, gánh nước, nấu cơm".

Hành giả lại hỏi: "Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?"

Lão hòa thượng: "Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm".

Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.

Sưu tầm


Bài tiếp Bài học về sự yêu thích