Kinh Thánh nói gì về tội tà dâm?

Tà dâm trong từ điển tiếng việt là nói về sự bất chính trong mối quan hệ giữa nam và nữ. Còn theo như trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vấn đề tà dâm là nói về việc ngoại tình với một người khác phái mà không phải là vợ hoặc chồng mình. Tà dâm hay một số từ ngữ tương tự được nhắc đến rất nhiều trong toàn bộ Kinh Thánh.


Bài trước Tà dâm tội nặng, chịu quả báo kinh hoàng

Trong thời Cựu Ước, luật pháp Môi-se nghiêm cấm tội ngoại tình: Ngươi chớ phạm tội tà dâm (Xuất 20:14). Có nhiều quy tắc trong Cựu ước đề cập đến tội ngoại tình. Cả người nam lẫn người nữ ngoại tình đều bị xem là có tội, và án chết được dành cho cả hai người: Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử (Lê-vi ký 20:10). Hình phạt này cho thấy những hậu quả nghiêm trọng mà tội ngoại tình gây ra cho mối liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời (Thi thiên 51:4) cũng như cho hôn nhân, gia đình, và những mối liên hệ trong cộng đồng.

Vài tiên tri Cựu ước đã dùng tội ngoại tình như một ẩn dụ để mô tả sự bất trung đối với Đức Chúa Trời. Sự thờ hình tượng: Vậy ta sẽ dứt sự hành dâm mầy và thói xấu hổ mầy đã đem đến từ đất Ê-díp-tô, đến nỗi mầy sẽ không ngước mắt ngó chúng nó, và không nhớ đến Ê-díp-tô nữa (Ê-xê-chi-ên 23:27) và những tập tục ngoại giáo khác (Giê-rê-mi 3:6-10) bị xem là sự bất trung ngoại tình đối với giao ước duy nhất mà Đức Chúa Trời đã lập với dân Ngài.

Qua đến thời Tân Ước, sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu có đề cập và triển khai luật pháp Cựu Ước để nói về vấn đề tà dâm trong các sách Phúc Âm. Trong Ma-thi-ơ 5:27-30, Chúa Giê-xu đã giải thích về những gì mà Đức Chúa Trời đã phán đó là Ngài ngăn cấm tội ngoại tình vì điều đó nằm trong bảng luật pháp Mười Điều Răn của Ngài: “Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” (Ma-thi-ơ 5:28 ). Theo như lời dạy của Chúa Giê-xu, khi một người nhìn một người khác phái và động tình tham muốn sẽ khiến cho người đó mắc tội ngoại tình.

Nếu chúng ta nghĩ rằng vấn đề này không phải là vấn đề lớn lao gì, thì Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải có hành động nhanh chóngdứt khoát để tránh tội lỗi này: “Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.” (Ma-thi-ơ 5:29-30). Chúa Giê-xu sử dụng ngôn ngữ hình thể để nhấn mạnh rằng sự ham muốn trong các hình thức khác nhau (bao gồm cả việc xem phim có nội dung về sự khiêu dâm) phải bị loại bỏ một cách triệt để.

Điều thứ hai mà Chúa Giê-xu đề cập đến vấn đề tà dâm đó là khi Ngài kết án sự phóng túng trong tính dục nói chung. Từ ngữ Hy Lạp thường được sử dụng trong Tân Ước là porneia, từ đó mà chúng ta có được từ ngữ tà dâm này. Từ này nói đến một phạm vi rộng lớn của hoạt động tính dục bên ngoài hôn nhân giữa người nam và người nữ. Porneia là một trong nhiều điều ra từ tấm lòng của một người tội lỗi: Vì thật là tự trong,tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người (Mác 7:21-23). Cho nên chúng ta sẽ hiểu được vì sao mà sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu phải chạy trốn khỏi sự dâm dục là vậy!

Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. (I Cô-rinh-tô 6:18)

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. (Ê-phê-sô 5:3)

ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế. (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3

Tà dâm không phải là vấn đề nhỏ, nó là mối nguy hại cho linh hồn của chúng ta. Nếu như bạn đang có sự đấu tranh để vâng lời Chúa trong lĩnh vực này, hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban cho bạn sức mạnh để đắc thắng được cám dỗ.

Jael
Theo OnewayNews


Bài tiếp Chỉ mới có ý nghĩ tà dâm thì đã phạm tội chưa? Rất nhiều người đã nhầm