Phân biệt 'high' và 'tall'

Tại sao cùng có nghĩa là "cao" nhưng có những trường hợp bạn chỉ được dùng "tall" mà không phải "high"?


Bài trước Phân biệt 'bring' và 'take'

Giải nghĩa

Chúng ta dùng tall để nói thứ gì đó cao trên mức trung bình. Trong khi đó, nghĩa của high là "có khoảng cách lớn từ trên xuống dưới" hoặc "một khoảng cách phía trên mặt đất". Chúng ta thường dùng high khi nói về vật vô tri.

Nếu không chắc chắn nên dùng tính từ high hay tall, hãy thử nghĩ về kích thước chung của chủ thể:

- Tall được dùng chủ yếu cho những thứ có chiều rộng mỏng hoặc hẹp hơn nhiều so với chiều cao của nó như tall people, tall trees, tall buildings.

- High được dùng cho những thứ có kích cỡ chiều rộng lớn như high mountains, high walls.

Ngoài ra, chúng ta sử dụng high khi diễn tả thứ gì đó ngoài tầm với hoặc xa mặt đất, ví dụ a high shelf, a high window.

Trong trường hợp sử dụng đại lượng đo lường, ta dùng tall cho người và thường dùng high cho vật. Ví dụ: Steven's 180 cm tall./ The tree is about 20m high.

- Những từ thường đi với high: fences, walls, mountains, hills, ceilings, clouds.

- Những từ thường đi với tall: people, trees, buildings, ladders, animals.

Ví dụ trong câu

- How tall is Lionel Messi? (Lionel Messi cao bao nhiêu?)

- Mount Everest is the highest mountain in the world. (Núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới).

- The prison is surrounded by very high walls and fences. (Nhà tù được bao quanh bởi những hàng rào và bức tường rất cao).

- Atlas Cedars are tall trees. The tree is about 30m high. (Tuyết tùng Atlas là loại cây cao. Mỗi cây cao khoảng 30m.

Theo VnExpress


Bài tiếp Phân biệt 'advise' và 'advice'