Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Nguyệt Xuất Vân

Nguyệt Xuất Vân

Thì ra có những lúc, thứ làm say lòng người không phải là rượu mà là tâm trạng của kẻ uống rượu.


   
Top