Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: chân lý

Hồ Chí Minh

Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý.


   

Mahatma Gandhi

Dù bạn có là thiểu số, chân lý vẫn là chân lý.


   

Khuyết danh

Đường tìm chân lý ở đâu xa, tự trong tâm yên tĩnh. Hỏi lòng, mây bay qua mấy núi, nước chảy qua mấy sông, hay tâm lay động giữa biển đời chao đảo? Sắc sắc không không, lòng mênh mông không bờ bến, cũng ở tại tâm này.


   

Rabindranath Tagore

Nếu bạn đóng cửa lại trước mọi sai lầm, chân lý cũng bị giữ ở ngoài.


   
Top