Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: động lực

Jim Rohn

Chỉ động lực không là không đủ. Nếu bạn có một kẻ ngu và bạn truyền động lực cho hắn, giờ bạn đã có một kẻ ngu hăng hái.


   
Top