Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: việc nhỏ

Lã Đông Lai

Biết chu đáo với việc nhỏ mọn nhất với tầm xa rộng sẽ biết lo toan cho việc đại sự.


   

Quan Doãn

Chớ khinh việc nhỏ: lỗ thủng nhỏ cũng đủ làm đắm thuyền; chớ khinh vật nhỏ, con sâu con cũng đủ hại một mạng người.


   

Hồ Chí Minh

Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.


   

Phạm Văn Đồng

Hãy ít nói những chữ kêu nhưng rỗng, hãy làm những việc nhỏ nhưng rất ích lợi.


   

Hồ Chí Minh

Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được việc. Nhiều lợi nh


   
Top